Local Organizing Committee

  • Durgesh Tripathi (Chair)

  • Sanjit Mitra (Co-chair)

  • Manjiri Mahabal

  • Nirupama Bawdekar

  • V. Chellathurai

  • Santosh Khadilkar

  • Rajesh Parmar

  • Senith Samuel

  • Varsha Surve

  • Yogesh Thakare